Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Аспекти и проблеми на контрола

Аспекти и проблеми на контрола

В няколко от публикациите коментирахме с посетители различните форми на държавно управление и различията ни във вижданията за контрола, който трябва да съществува в обществено-икономическия живот.

Контрола най-общо можем да го характеризираме като съвкупност от дейности, които подпомагат достигането на предварително заложени цели на всяка една стопанска или нестопанска организация. Има много разновидности на контрола, като информация може да откриете в Интернет пространството или в специализирани литератури но някои от основните разновидности са: оперативен, управленски, стратегически, финансов, нефинансов, целеви, превантивен, текущ и последващ контрол.

Един от основните фактори влияещи на контрола е неговата ефективност. За да бъде ефективен контрола, разходите по осъществяването му трябва да бъдат по-малки от избегнатите негативни ефекти в негово отсъствие. Не е възможно собственикът в една голяма организация да осъществява текущ (постоянен) контрол на служители с 2-3 нива надуло в йерархията. Не е ефективно и да се одобряват минимални разходи задължително от няколко мениджъра, тъй като тяхното съвкупно време може да се окаже по-скъпо от разходът, който те одобряват.

Друг съществен фактор за функционирането на ефективен контрол е мотивацията на контролиращите спрямо обектите – контролираните. В съвременната пазарна икономика, частните компании осъществяват контрола си обикновено на база на създадената организационна структура. Мениджърите на различните йерархични нива осъществяват контрола върху своите подчинени основно с мотивацията, която имат те, на база на по-високото заплащане и целево-ориентираните бонуси, както и от другите мотивационни фактори, произхождащи от по-високата позиция. В тази връзка свободния пазар се самоконтролира, тъй като организациите се борят винаги за по-голям пазарен дял с помощта на по-качествени и евтини продукти и услуги. Собствениците ще контролират мениджърите чрез поставяне на ясни цели и от там по организационната структура до най-ниското оперативно ниво.

От друга страна, ако разгледаме комуналните услуги, ще забележим, че там също участват частни компании, но в условията на монополен отрасъл контролиран от държавата. В тази връзка можете да прегледате моя публикация на тази тема – Относно поскъпването на тока, водата, парното и другите комунални услуги. В подобен тип организации ефективността на контрола на оперативно, управленско и стратегическо ниво вероятно ще бъде ефективен, но ще липсва други пазарни участници, които да регулират печалбите на организациите в сектора. Във всеки един сектор, в който печалбите са над средното ниво спрямо поетия риск, съществуват огромни предпоставки за навлизане на други компании в сектора, с което печалбите в по-късен етап ще се нормализират. Като ясен пример в последните 5 години може да бъде посочен – строителния сектор. В сектора на комуналните услуги, заместител на конкуренцията от други пазарни участници, представлява държавата с нейните контролни институции.

Тук изпъква един сериозен проблем. Възможно ли е държавата в лицето на своите институции да осъществява ефективен контрол върху мултинационални корпорации, борещи се за печалба? Отговора е – малко вероятно. Съществен проблем представлява мотивацията на контролиращия и контролирания. Контролиращия получава възнаграждение със средства на данъкоплатеца, което е далеч по-малко от средно-управленските нива в контролираната компания. Още по-съществен фактор е, че от дейностите и решенията на контролерите, зависят мулти-милионните печалби на компаниите. От съвсем малки флуктуации в цените на предлаганите услуги и леки промени в тълкуването на субективни фактори, тъй като контрола е предимно човешка дейност, могат да променят съществено печалбите на компаниите.

Важно условие за съществуването на ефективен контрол е и правилния подбор на методите, с които се осъществява. За пример може да се даде, контролът на собствениците върху мениджърите на всяка една компания. Ако, контрола се осъществява единствено на база на целева възвращаемост на продажбите или активите, то има съществен риск, мениджърите да не развиват и разширяват компанията, тъй като могат да намалят % на възвращаемост. Ако допуснем, че мениджърите имат за цел определен растеж на продажбите, то те могат да го постигнат и чрез предлагане на по-нискокачествени продукти, което ще има негативно влияние върху имиджа на компанията. Това може да доведе до промяна в поведението на клиентите и негативни отражения в дългосрочната възвращаемост на компанията. Включването на индикатори за удовлетвореността на клиентите, брой на дефектирали продукти за определен период, брой на оплаквания, брой на върнати продукти от клиенти и други в оценката на мениджмънта може да намали риска от развитието негативните тенденции.

Други фактори, които могат да повлияят в дългосрочен план за сметка на по-добра краткосрочна възвращаемост са – удовлетвореността на служителите и въвеждането на иновативни практики, процеси и технологии. Включването на индикатори и за тях в оценката на мениджмънта, допринася допълнително за редуциране на риска от флуктуации в дългосрочен план на компанията.

Заключение

Не бива да се смята, че просто със създаването на контролни процедури, правила и регулации, то те ще постигнат своите цели. Трябва да се има в предвид, че контролът често е човешка дейност, която контролира човешки решения и действия. Това води със себе си и многобройните фактори, от които зависи човешкото поведение и свързаните с това проблеми. Необходимо е да се прави предварителен анализ, който включва необходимите действия за предотвратяване на негативните последствия и отражението на последствията при липса на контрол. Компанията трябва да установи риска, който може да приеме и на негова база, да оформя системите си за контрол. За да бъде ефективен контрола, той трябва да бъде индивидуално внедряван за всяка отделна дейност на база на индивидуалните характеристики на компанията и средата, в която осъществява своята дейност.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply