Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

CIMA – Образование по бизнес и бизнес счетоводство

От доста време не съм писал в блога, тъй като имах остър дефицит на време в последните 4 месеца поради подготовката и явяването си на изпити пред CIMA от стратегическото им ниво. Тъй като съм вече преминал през целия материал на обучение и съм доволен от знанията, които получих, бих желал да споделя впечатленията си, които да помогнат на други хора в намирането на правилния избор за подходящо обучение, а в същото време искат да останат тук и да работят. Всъщност обучението, докато работите, се препоръчва от CIMA, тъй като силно практически насочено. Нещо, което липсва в българското висше образование. Точно това ме накара да потърся алтернатива, докато учих в Университета за Национално и Световно Стопанство, тъй като знанията, които получавах, нямаше да бъдат достатъчни за практикуване на финансово-счетоводна дейност на високо ниво. В този период изкарах стаж в контролинг отдела на компанията, която съм в момента и открих, че обхвата на CIMA e точно това, което търсих.

Какво всъщност е CIMA?


CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) e, както сами се досещате от пълното заглавие, международен институт на оторизираните управленски счетоводители. Седалището на CIMA e Англия, но разпространението на членовете на института е по целия свят. Развитието им и разпознаването на абревиатурата в последно време се развива с бързи темпове. Подобен институт на местно ниво представлява ИДЕС (Институт за Дипломираните Експерт-Счетоводители), но неговата насоченост е стриктно към одитинг, съставяне на финансови отчети и развиване на компетентности в сферата на данъчното прилагане и отчитане. CIMA от своя страна е свързана с развитието на бизнес мислене с помощта на по-широки знания и компетенции в сферата на счетоводството, контролинг, финанси и мениджмънт.

В следващото видео ще откриете мнения на мениджъри от всякакъв род бизнес на топ позиции относно CIMA:

 

 

Както сами забелязвате отзивите за CIMA са изключително позитивни и аз самия мога да го потвърдя. Не се опитвам да правя реклама, а просто да ориентирам хора, които са били в моето положение и представя част от обхвата на обучението.

Друга подобна организация и абревиатура е ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Тя е доста по-разпознаваема поради широкото използване в одитинг отделите на международните компании от голямата четворка (Big 4) – Ernst & Young, Deloitte Touche, PricewaterhouseCoopers и KPMG. Всъщност, CIMA също се използва в тези фирми, но в отделите занимаващи се с управленско консултиране. Докато ACCA набляга върху подготовката за превръщането на членовете си в одитори или финансови счетоводители, които да проверяват или регистрират минали събития, то CIMA набляга върху подготовката за управлението и консултирането по въпроси свързани с развитието и визията на компании от индустрия, търговия и услуги.

Основните разлики между CIMA и ACCA:

Обучението на ACCA набляга върху:

 • Данъчно прилагане и третиране на нормативните актове;
 • Външен одит;
 • Търговско и финансово право;
 • Задълбочени познания по Информационни системи.

 

Обучението на CIMA набляга върху:

 • Бизнес операциите;
 • Управлението на промени в бизнеса;
 • Управление на проекти и връзки с останалите дейности;
 • Маркетинг;
 • Повече познания по управление на човешки ресурси;
 • Задълбочени познания по управленско счетоводство.

 

Членовете на CIMA трябва да разбират от естеството на бизнеса и от съвкупните дейности, които влияят върху финансовите резултати на компанията. Важна част от обхвата на обучението е осъзнаването, че бизнеса не се състои просто от една покупко-продажба на стоки или производство и продажба на продукция, а съвкупност от посочените дейности взаимодействащи с външната и вътрешната среда. Вътрешната среда е в компанията, която включва връзките между организационна структура, култура и удовлетвореност на персонала, а външната среда се свързва с удовлетвореността на клиентите, развитието на партньорството с доставчиците, наблюдението върху политическата стабилност, задоволството на природо-защитни организации, претенциите на банки и кредитни институции и други външни групи, влияещи върху рентабилността на компанията, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Трябва да направя едно уточнение, че наблюденията ми върху ACCA са непреки и се базират изцяло на прочетеното в публичното пространство!

Какво представлява управленското счетоводство?

Управленското счетоводство е свързано с комбинирането на счетоводство, финанси и мениджмънт за извършване на следните дейности:

 • Консултиране на мениджърите относно проекти и техните финансови отражения;
 • Обяснение на финансови последици от взети бизнес решения;
 • Формулиране на бизнес стратегии;
 • Контрол на разходите и бюджетите;
 • Извършване на вътрешни одити;
 • Обяснение на отраженията от действията на конкурентните.

 

CIMA освен широки познания по счетоводство, насърчава членовете в развитието на бизнес стратегическото и управленско мислене в следните насоки:

 • Анализ – могат да анализират информация и да я използват за вземане на решения;
 • Стратегия – формулиране на бизнес стратегия за създаване на богатство и стойност на собствениците;
 • Риск – идентификация и управление на бизнес рисковете;
 • Планиране – използване на счетоводните техники за планиране и бюджетиране;
 • Комуникативност – определяне на нужната информация за управлението и обясняването на резултатите на мениджърите без финансово-счетоводен профил.

 

CIMA се дели на няколко нива, които се вземат поетапно:

 1. Certificate – Първоначално ниво, което спомага за добиване на основни познания по Икономика, Счетовоство, Право и Статистика. Изпитите в това ниво са 5;
 2. Professional – Професионално ниво делящо се поднива съответно на оперативно, управленско и стратегически нива. Всички тези нива включват в себе си три основни сфери на обучение и придобиване на компетенции – Управленско счетоводство (Performance), Мениджмънт на стопански и нестопански предприятия (Enterprise) и Финансово счетоводство (Financial). Общо изпитите са 10, като включват по 3 от всяка сфера и 1 финален изпит, който проверява компетенциите ви върху целия материал преди да станете членове на института.

 

Най-ясна представа за професионалното ниво ще получите от следната илюстрация:

Източник: financial.kaplan.co.uk

Кратка програма за трите сфери е както следва:

Операционно (Operational) подниво:

 • Управленско счетоводство (Performance) – счетоводни системи за отчитане на разходите, планиране и бюджетиране, оценка на проекти, третиране на променливите при анализ и управление на краткосрочни финанси;
 • Мениджмънт на стопански и нестопански предприятия (Enterprise) – управление в условията на глобална среда, информационни системи, оперативен мениджмънт, маркетинг и управление на човешки капитал;
 • Финансово счетоводство (Financial) – принципи на корпоративното данъчно облагане, регулации и етични проблеми и кодекс при финансовото отчитане и съставяне на финансовите отчети.

 

Управленско (Managerial) подниво:

 • Управленско счетоводство (Performance) – Ценообразуване и продуктов мениджмънт, разходно планиране и анализ за постигане на конкурентно предимство, бюджетиране и управленски контрол, контрол и оценка на изпълнението в децентрализирани структури;
 • Мениджмънт на стопански и нестопански предприятия (Enterprise) – стратегически мениджмънт, управление на проекти и мениджмънт на връзките с останалите субекти в корпоративната среда;
 • Финансово счетоводство (Financial) – консолидирани финансови отчети, пречки в разпознаването и измерването на финансови инструменти, анализ и интерпретация на финансови съотношения .

 

Стратегическо (Strategic) подниво:

 • Управленско счетоводство (Performance) – счетоводни системи за отчитане на разходите, планиране и бюджетиране, оценка на проекти, третиране на променливите в анализ, управление на краткосрочни финанси;
 • Мениджмънт на стопански и нестопански предприятия (Enterprise) – взаимодействие с външната икономическа среда, управление на промени, оценка на стратегическа позиция и стратегически алтернативи, реализиране на стратегически планове и оценка на изпълнението им;
 • Финансово счетоводство (Financial) – формулиране на финансова стратегия, вземане на финансови решения, инвестиционни решения и контрол на проектите.

 

Впечатления от формата на обучението и изпитите:

Това, с което ме спечели обучението за CIMA e практическата му насоченост. Сухата теория е сведена до минимум, за разлика от българските университети, където честа практика е да се набляга точно върху този тип информация. Самото обучение на CIMA те поставя в различни ситуации, в които би изпаднал в практикуването на професията. Често включват и интересни факти, с което задържат вниманието на читателят върху съдържанието и мотивират по-нататъшното му концентрирано четене. Набляга се и на това, че не просто познаването на съвременните финансово-счетоводни и мениджърски техники са важни, а тяхното прилагане. Всъщност предизвикателството е да се намери най-подходящите методики и техники за управление на финанси, хора и процеси в конкретната компания. Всяка фирма е строго индивидуална и е почти невъзможно една и съща техника да бъде успешно въведена с еднакви параметри и характеристики в две различни фирми, дори и те да са в един отрасъл.
Самите изпити са направени по такъв начин, че да те поставят в практически ситуации. В професионалното ниво, казусите и задачите за решаване представляват над 85% от всеки изпит. Това е нещо изключително положително, ако искате да се научите да прилагате знанията си в практиката.

Какви компетенции се използват от членовете в работата им?

С проучване направено от CIMA през 2006 г., членовете използват времето си основно в следните направления при изпълняване на техните задължения:

CIMA проучване (кликнете за пълен размер)

Идеята на проучването е, че членовете използват знания от няколко направления в изпълняването на задълженията си, т.е. 65% от членовете използват управленско счетоводство, 54% от членовете използват компетенции в сферата на финансовия мениджмънт, 42% – в планиране и стратегии и т.н.

Длъжности, които са подходящи за CIMA членове: Консултанти, Финансови анализатори, Финансови директори, Финансови контролери, Вътрешни одитори, Управленски счетоводители, Трежъри, както и във всякакви други роли, при които е нужно бизнес погледът и разбирането на връзката между финанси, хора, процеси и иновации, взаимодействащи с външната среда. Примери са – продажби, маркетинг, информационни технологии и други длъжности засягащи оперативния мениджмънт.

Какво е нужно да започнеш CIMA?

Можете да започнете дори и след завършване на средно образование, като ще трябва да положите всички изпити от базисното/фундаментално ниво – Certificate level. Ако имате висше икономическо образование, вие можете да се освободите от част или от всички изпити от Certificate level и да започнете подготовката направо за Professional level. Обучението и изпитите са изцяло на английски, което предполага добри познания по английски език. Лично аз имах доста посредствени знания по английски език, когато стартирах и затова реших, че ще започна от Certificate level, въпреки, че бях 3-ти курс Финансов Контрол в УНСС. По този начин успях да науча терминологията, упражня английския и допълня някои от знанията по дисциплините във фундаменталното ниво.

Колко струва?

Обучението и явяването на изпити не е никак евтино, поне за мен, но в същото време е значително по-приемливо от магистратура в чужбина при положение, че включите и издръжката ви там.

Валидни такси за 2010 г.:

 • Регистрация – 60 GBP
 • Годишна такса – 90 GBP

Изпитите в България се провеждат от Британски Съвет. От 2010 г. те са официален център за региона, което спомага за премахване на местните такси. Таксите за 1 изпит са следните по нива:

 • Certificate level – 200 лв
 • Operational level – 69 GBP
 • Managerial level – 69 GBP
 • Strategic level – 74 GBP
 • TOPCIMA (T4) – 95 GBP (финален изпит преди членство)

За обучение можете да ползвате курсове или материали за самоподготовка. Аз лично избрах втория вариант, тъй като нямах възможност да си плащам за курсове.

 • Certificate level – използвах учебници на BBP (по 30 GBP на предмет) и CD I-learn за подготовка по 40GBP на предмет
 • Operational, Managerial и Strategic – използвах онлайн материалите от cimastudy.com (по 120 GBP на предмет)

Както се вижда, разходите до получаване на членство средно за около 3 години ще възлязат на около 6 000 лв. Това може да бъде възможно само когато се явявате само по 1 път на всеки изпит, тъй като всяко следващо явяване се заплаща със същата такса. При положение, че вече магистратурите в България струват над 2 хил. лева в държавните ни университети мисля, че е оправдано.

Как се става член на института за оторизирани управленски счетоводители (CIMA)?

Членство се получава след приключване на всички изпити и доказване на опит от 3 години в направления поставени от CIMA. Повече информация можете да научите от cimaglobal.com.

Колко време изисква?

Освен пари, обучението изисква и значително време за подготовка. При използване на интерактивните материали от cimastudy.com се препоръчва 120 часа подготовка на предмет. Нека допуснем, че ще се явявате на двете сесии през годината – м. Май и м. Ноември. Ако се явявате на 2 изпита на сесия и започвате подготовката средно 3 месеца по-рано, то вие ще трябва да четете и упражнявате средно по 2.7 часа дневно (240:90=2,7 часа). Всяко неизползване на това време, ще доведе до увеличение на времето в по-късен етап. Естествено това са препоръчителни часове, но те са много индикативни, за успешната подготовка на всеки кандидат. Сами разбирате, че за период от между 2 и 3 години, във всеки 6 месеца от годината, вие ще трябва да отделяте по близо 3 часа на ден. Това е значително бреме и води до огромни лишения, когато е съчетано  с работа на пълен работен ден.

Заключение

Ако искате да придобиете знания и компетенции в създаването, ръководенето и консултирането на бизнес дейности, то членството в CIMA би ви било от голяма полза. CIMA е подходяща, както за завършили бакалаври, които търсят алтернатива на магистратура, така и за вече изявени професионалисти във финансово-счетоводната професия. Обхватът на обучението гарантира на притежателите високо ниво на професионализъм и справяне с предизвикателствата на съвременната икономическа среда. Влагането на пари и не по-маловажното – време, ще доведе до необходимия резултат само когато, наистина желаете да се развивате като професионалист в посочените сфери с широки познания по бизнес.

Официален сайт: http://www.cimaglobal.com/

 

Linkedin – CIMA Bulgaria –  http://www.linkedin.com/groups?gid=4648500

Tags: ,

29 Responses to “CIMA – Образование по бизнес и бизнес счетоводство”

 1. Искра Тодорова 27.08.2011 at 20:15 #

  Здравей!
  Търсейки информация за CIMA попаднах на твоята статия и определено тя ми даде много ценна информация и наклони везните към CIMA, а не към ACCA.
  Поздравления и за толкова краткото справяне с всички изпити!

  Понеже ми възникнала няколко въпроса във връзка с изпитите, ако не ти предствява трудност и няма да ти отнеме много време да споделиш опит относно:
  – Полезни и интересни ли са според теб темите от първото ниво?
  – За колко време могат да се вземат 5-те изпита от това ниво?
  – Писал си, че за първото ниво си използвал и учебници и CD материали за всеки изпит. Според теб може ли да се мине само с едно от двете?
  – изпитите за Professional също се провеждат в България нали? Защото като търсих информация за Британския съвет намерих само за провеждането на изпитите от първото ниво….
  – Ако се поръчват учебни помагала, те след колко време пристигат?
  – Регистрирането като студент на CIMA през Британския съвет ли става или директно със CIMA?
  Много станаха въпросите. Ако не те затруднява, ще се радвам да отговориш дори и само на някои от тях.
  Поздрави и предварително благодаря!!!

 2. Emiliyan Tanev 28.08.2011 at 2:51 #

  Благадора за топлите думи. Все още имам 1 изпит и TOPCIMA за да се каже, че съм минал всичко.

  – Темите от първо ниво не са много интересни, тъйкато наблягат на теория. Дали са полезни незнам, аз лично имах бегли познания по бизнес английски и попълних някои дупки

  – Първо ниво може да се вземе с подготовка средно по 1 месец зивиси и от знанията, които вече имаш

  – Може да минеш само с учебници. CD-та не са толкова нужни

  – Изпитите от Professional се провеждат в БГ от Британски съвет, но се записваш директно от CIMA за тях

  – Учебни помагала могат да се поръчват от BPP България. Иначе аз карах със CIMA Study.com, което се получава моментално

  – Регистрирането като студент става директно със CIMA

  Ако има повече въпроси пиши.

 3. вътрешен одитор 28.08.2011 at 19:14 #

  Здравейте!
  И аз така виждам сравнениетп между СИМА и АССА. Позавам АССА- то обслужва големите одиторски фирми и…. СИМА ми се струва по-полезна. а има и полезна квалификация за вътрешни одитори CIA http://www.theiia.org.

 4. Emiliyan Tanev 29.08.2011 at 8:11 #

  Трябва да приемем, че полезността на дадена квалификация зависи от интересите и посоката на развитие на всеки човек.

 5. Искра Тодорова 06.09.2011 at 17:01 #

  Здравей, отново! В последно време имах доста професионални ангажименти и съвсем забравих да проверя дали имам отговор… Благодаря много за бързия и изчерпателен отговор! Ще се мобилизирам да се регистрирам и да си поръчам учебници, за да мога да взема няколко изпита от първото ниво до края на тази година. И ще пиша по нататък с отзиви! Поздрави и отново благодаря!!!

 6. Теодора Бонинска 09.11.2011 at 9:43 #

  Здравейте! Хареса ми темата, защото също като вас имам желание да се развивам именно в тази насока. Работя като контролер в немска фирма, но мисля, че имам още много какво да уча за професията и основно искам да стана добър професионалист в областта. Възнамерявам да запиша обучение в CIMA в началото на следващата година като се подготвям сама за изпитите.
  Бих искала да попитам достатъчно изчерпателна ли е информацията в учебниците, помества ли всички въпроси на изпитите и нужно ли е подготовка и от други източници?
  И още, за членството в СИМА , което не е никак евтино, какви ползи и привилегии носи? Предварително благодаря, ще следя темата с интерес!

 7. Emiliyan Tanev 09.11.2011 at 10:16 #

  Да, учебниците са достатъчно изчерпателни. Понякога може да имате проблем с усвояване на даден материал, тъй като в някои случаи ще бъде по-лесно някой да ви го обясни. Тук всичко си е до човек.

  Това е членска организация, като всяка друга. Аз все още не съм станал член, за да ви кажа всичко. В Англия имаше някакви ползи, докато БГ все още няма никакви законови привилегии (примерно за заверка на даден отчет).

  Основното е знанията, останалото е свързано с повишаване на авторитета.

 8. Иван Цвеов 30.12.2011 at 13:29 #

  Здравейте,
  и аз да си кажа, че от прочетеното във времето предпочетох CIMA и след като се явих на първият си изпит Еnterprise operations ми стана дори още по-приятно с фактите, че изпитите са практически насочени и не са суха теория :) Отделно наученото в България винаги може да ви помогне!

  Поздрави,

 9. Silvia 29.03.2012 at 10:57 #

  Здравейте колега Танев, ако позволите да Ви наричам така.

  Аз съм студентка CIMA от 2 години, в момента съм на ниво F1 и мога да потвърдя, че макар и изключително трудна за учене, материята е 100% полезна и приложима в ежедневната ми работа. Също така, това което се учи няма нищо общо с остарялата теория, която преподават в УНСС. Много съм доволна от квалификацията, но е наистина вълшебство да работиш на пълен работен ден, да поддържаш дом и семейство, какъвто е моя случай и да учиш. Ето защо, за огромно мое съжаление (не е въпроса в парите, а във времето), ще трябва да спра след Operational level, ако успея да получа дипломата, но предвид малкия брой българи, които изобщо имат такава квалификация, смятам, че и с дипломата пак имам големи шансове!

  Тази квалификация ми бе препоръчана от моята бивша финансова директорка, англичанка, за което ще съм й благодарна завинаги! Обхвата, задълбочеността, съвременния характер на материала според мен далеч превъзхождат АССА, а сега с новата глобална квалификация CGMA шансовете за колегите от по-високите нива стават необозрими! Пожелавам на всички успехи в ученето, мога да споделя и моя опит (за сертификационното ниво учих една година по 3 часа всеки ден, сега за Финансови операции някакси успявам поне по 2 часа на ден да уча), но най-важното е решаването на задачи, докато се усвоят основните принципи на отделните операции. Дори ми направи впечатление на изпита (първия път не го издържах), че екзаминаторите не се интересуват от цифрите, а от working method, т.е. дали студента е схванан същността на това, което прави.

  Готова съм да споделям опит :-)

  А на колегата Танев – възхищавам се от Вас, вие сте човек от новото време, скоро не бях срещала такова авангардно мислене и отношение към живота!

 10. Емилиян Танев 29.03.2012 at 14:19 #

  Силвия,

  Чувствам се поласкан :). Малко са колегите със CIMA и сме далеч по-малко общество от тези с ACCA.

  Истината е, че CIMA те кара в много ситуации да мислиш „out of the box“ или казано по-друг начин да мислиш за нещата, които са свързани с извършвана дейност, но си просто една малка трохичка от цялото.

  Наумил съм си да драсна една публикация на тема защо ме кефи CIMA с малко примери от изпитите от strategic, но да видим кога ще намеря време.

  Поздрави!

 11. Нели 22.07.2012 at 9:41 #

  Здравей

  радвам се, че попаднах на нещо като общество на студентите по CIMA. Аз също се регистрирах наскоро с идеята да пробвам т.н. accelerated route и в момента се подготвям с помощта на учебниците за управленско ниво, за да опресня познанията си.

  Тъй като не бих искала да инвестирам много средвства в това обучение интересува ме дали някой би проявил желание и интерес за споделяне на учебни материали – размяна на учебници и сборници със задачи. Аз си поръчах учебници от Kaplan publishing за Е2, P2,F2, които съм склонна да споделя с други хора по време на подготовката за изпитите през ноември. Имам нужда от сборници за решаване на задачи (т.н. revision kits) и ще се радвам ако някой прояви желание да ги сподели с мен. Така бихме могли да сме си взаимно полезни, както и да обменяме информация и опит. Наистина бих се радвала да се запозная с други колеги, които се подготвят за CIMA.
  Ако някой прояви интерес може да ми пише на nedgbg@yahoo.co.uk.

  Поздрави и успех!

 12. Nadya 27.09.2012 at 22:21 #

  Здравейте, много полезна информация за CIMA. От буквално часове се интересувам от темата и тази статия много ми помогна да разбера за какво става дума.

  И аз като Нели бих попитала как стоят нещата със споделянето на материали.

  Благодаря :)

 13. Емилиян Танев 28.09.2012 at 9:03 #

  За по-лесен networking между cima студенти и членове създадох тази групата CIMA Bulgaria в linkedin – http://www.linkedin.com/groups?gid=4648500

 14. счетоводни къщи 01.03.2013 at 19:52 #

  много полезна и интересна информация за мен и за много от нас тук; според мен счетоводител неможе да се нарече всеки който е завършил едни курс за счетоводство, но за сълажаление е така – необходими са непрекъснати обучения и осъвременяване на знанията – поздрави и до скоро

 15. KIM 21.03.2013 at 9:45 #

  Здравейте,

  пиша в качеството на АССА, защото представата, която е дадена за тази квалификация е не точно подвеждаща, но непълна!

  Съгласен съм че, разликата между АССА и СІМА е в акцента.
  При АССА се набляга доста на IFRS и одит. Но е погрешно да се твърди, че се съсредоточава само върху това. Всъщност прогарамата на обучение дава възможност да наблегнеш доста сериозно върху управленското счетоводство.

  Ето този цитат от статията на Емилиян е напълно валиден и за АССА:

  CIMA освен широки познания по счетоводство, насърчава членовете в развитието на бизнес стратегическото и управленско мислене в следните насоки:

  ◦Анализ – могат да анализират информация и да я използват за вземане на решения;
  ◦Стратегия – формулиране на бизнес стратегия за създаване на богатство и стойност на собствениците;
  ◦Риск – идентификация и управление на бизнес рисковете;
  ◦Планиране – използване на счетоводните техники за планиране и бюджетиране;
  ◦Комуникативност – определяне на нужната информация за управлението и обясняването на резултатите на мениджърите без финансово-счетоводен профил

  СІМА квалификацията наистина дава по-задълбочен поглед, знания, практически умения за управленско счетоводство от АССА. Но пък АССА има редица предимства, които не бива да се подценяват:
  1. По-разпознаваема и популярна в България. В обявите за работа почти не се среща изискване за СІМА, докато за АССА доста по-често. Да добре е човек да учи за знания, но още по-добре е да може да ги осребри :)
  2. АССА като организация организира редовни събития за своите членове, които им позволяват да поддържат квалификацията си, да общуват помежду си и обсъждат различни въпроси. СІМА все още не го прави, може би поради значително по-малкия брой членове
  3. Има фирми (например BPP), които организират курсове за подготовка за изпитите за АССА. Курсовете не са евтини, но три дни курс, спестяват 3 месеца четене и дават ценни знания как да си вземеш изпита. За СІМА това го няма (отново може би заради малкия брой кандидати)
  4. Знанията и погледът върху IFRS и одит все пак не са за подценяване

  Има и няколко неща, които не ги видях в статията:
  1. Обучението не приключва с вземането на изпитите. Както АССА, така и СІМА изискват от своите членове да покриват всяка година минимален брой точки. Точките се трупат с различни видове курсове, обучения, четене на статии, попълване на анкети и други активности. Така самите членове са стимулирани да поддържат квалификацията си на ниво.
  2. Има доста сериозна членска такса. За АССА е около 200 паунда на година. За СІМА не вярвам да е по-евтина
  3. Всеки студент и член има достъп до богата база данни с всякакви ресурси по материята. Организацията поддържа база данни на своите членове, която е достъпна до различни работодатели, получавам редовно новини, резултати от различни проучвания и прочее. Отново говоря за АССА, но при СІМА е подобно. Всъщност това е едно от най-ценните неща на тази квалификация

  В заключение – пожелавам успех на всички било със СІМА, било с АССА.

 16. KIM 21.03.2013 at 9:47 #

  Всъщност като се замисля, информацията ми за курсове относно СІМА е леко остаряла. Възможно е в момента да се организират такива.
  така че тази част от моето изказване да се приема със сериозна доза недоверие

 17. Емилиян Танев 21.03.2013 at 10:02 #

  Здравейте KIM,

  Благодаря ви за отговорът и вашия коментар. Ще следвам точките от първите ви аргументи.

  1. Вероятно не сте имали време да прочетете добре статията, но съм посочил, че ACCA e по-разпознаваема.

  Друга подобна организация и абревиатура е ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Тя е доста по-разпознаваема поради широкото използване в одитинг отделите на международните компании от голямата четворка (Big 4) – Ernst & Young, Deloitte Touche, PricewaterhouseCoopers и KPMG. Всъщност, CIMA също се използва в тези фирми, но в отделите занимаващи се с управленско консултиране.

  Въпросът тук е струва ли си да учиш нещо, само защото е по-разпознаваемо? Мога да заложа и на това, че с времето растежът на CIMA ще се увеличава, докато ACCA ще намалява във връзка с промените на ЕС. От друга страна българските предприемачи осъзнават все повече, че имат нужда от подобни кадри и в обявите се забелязва все по-често. Доскоро позицията Финансов Контролер беше напълно непозната за българските фирми.

  2. Вече има CIMA група в linkedin, като членовете все още са значително по-малко

  3. Курсове, който иска може да използва дистанционни или да отскочи до Лондон. Мен това никога не ме е блазнило.

  4. Разбира се, че не са за подценяване. CIMA също засяга IFRS, но акцентът е другаде.

  За нещата, които липсват сте прав, тъй като статията е от 2010.

 18. KIM 21.03.2013 at 10:42 #

  Вижте, нека да разсъждаваме като АССА и СІМА, т.е. логически и стратегически.

  Ако повече работодатели са чували за АССА и търсят кадри с АССА, кое по-лесно можеш да продадеш? Че си АССА или че си СІМА. Въпросът е реторичен, но и много важен. В крайна сметка такава квалификация нито е евтина, нито се постига лесно. Затова е важно да се прецени кое ти дава повече шансове да си намериш добра работа. На този етап и в близките поне 5 години (по моя оценка) това е АССА.

  И не бива да се забравя, че АССА дава всички необходими БАЗОВИ знания и практически умения за един Финансов Контролер да си върши качествено работата. Със сигурност СІМА надгражда доста над базата, която дава АССА, но важно е да се прецени коя инвестиция е по-рентабилна.
  Това е смисълът на т.1

  Относно курсовете – повтарям, че те спестяват много време за четене. А това е важно за един човек, който съвместява напрегната работа, семейство и всякакви други ангажименти. Курсовете за АССА, които се организират в България, не са евтини (2-3 хиляди лева и нагоре), но със сигурност са по-евтини от тези в Лондон.

  Целта ми не е да споря дали АССА е по-добра от СІМА или обратно. И двете организации са с десетилетия традиции и десетки хиляди членове. Това едва ли е случайно. Искам просто да дам още информация, за да е пълна картинката.

  Поздрави и успех!

 19. Виктор 13.05.2013 at 16:19 #

  Здравейте!
  Сериозно съм решил да се заема със CIMA, но все още имам някои питанки:
  1. Да предоставя ли администрирането на целия процес на фирма тук в България, която предлага такива услуги и съответно има годишна такса, или сам да си движа нещата!?
  2. Ще започна от Professional level и все още не знам кои учебници (така ще се готвя) да избера – от българската фирма представител ми предлагат на BPP, в сайта на CIMA пък са тези нa Elsevier?
  3. От друга страна пък сега виждам, че материалите от CIMAstudy.com също вършат добра работа, но пък са доста по-скъпички и не мога да рабера какво точно представляват.
  Ще бъда благодарен да споделите своя опит в това отношение!
  Поздрави!

 20. Емилиян Танев 14.05.2013 at 20:29 #

  Здравей Виктор,

  По въпросите:

  1. Това е въпрос на сметки, защото административния процес не е тежък и можете сами да си го направите. Зависи колко вземат и дали вашето време не е по-скъпо

  2 и 3. Ползвал съм и BPP и CimaStudy. И двете са достатъчно добри. Не мога напълно да оправдая високата цена на cimastudy, но беше доста успешна за мен. За CimaStudy ви трябва интернет връзка и представлява интерактивно обучение, където голяма част от задачките са в тестова форма и се въвеждат директно в страницата. Мен лично ме привлече с това, че ме държи по-концентриран, тъй като с хартиените учебници често се приспивам в някакъв момент.

  Поздрави и успех!
  Емилиян

 21. Виктор 16.05.2013 at 10:50 #

  Здравейте, Емилиян!
  Благодаря много за инфо-то!
  Поздрави!
  Виктор

 22. Spas 26.11.2013 at 16:59 #

  Здравейте Емилиян,

  Аз също искам да започна да се явявам на изпитите за CIMA.

  – Искам да попитам как върви подготовката Ви за TOPCIMA (T4) и трудно ли е признаването на трудовия опит.

  – Видях че последните извменения са от 2010 и предполагам че ще мога да се готвя с по-стари патериали от и след 2010 година.

  – има ли някакви други измениня освен цените и мога ли да се явя на всичките изпити в British Council – България.

  Поздрави и успехи,
  Спас

 23. Емилиян Танев 28.11.2013 at 8:52 #

  Здравейте Спас,

  Вече си взех последния изпит. Само трябва да си подготвя автобиографията, но не мога да намеря време последните 2 месеца. Като цяло в CIMA едва ли ще откриете големи изменения между годините. Все пак, ако се явявате на изпитите от фундаментално ниво, там имаше данъци, които се изменят.

  На всички изпити можете да се явите в British Council – България. Регистрирате се директно в страницата на CIMA и там си заплащате изпитите и избора на „зала“ за държането му. British Council просто са единствените в България, които предоставят зали за изпитите на CIMA.

  Поздрави и успех!
  Емилиян

 24. Spas 08.12.2013 at 14:01 #

  Здравейте Емилиян,

  Благодаря за отговорите и успех!

  Спас

 25. Виктор 22.04.2014 at 10:05 #

  Здравей, благодаря за статията!

  Имам следния въпрос – мога ли да разбера кой изпити ще ми признаят от бакалавъра ми преди да съм станал член и ако може какъв е начина?

  Благодаря предварително!

 26. Емилиян Танев 22.04.2014 at 19:36 #

  Единствения начин е да попиташ тях. Обикновено признават от 3 до 5, ако имаш икономическо образование.

 27. Жанета 30.07.2014 at 7:37 #

  Здравейте и от мен.
  Аз също съм решила да се запиша да уча CIMA. Някой дали има информация относно курсовете за подготовка за CIMA дали такива се провеждат вече в България, какви цени са за изпит, или в Лондон, какви цени излизат за изпит там. Може би има някакви по-съкратени, или пък някоя организация в България да е решила да провежда такива, било то и не сертифицирани, защото със сигурност ще спестят много време за самоподготовка вкъщи. Благодаря много предварително.

 28. Емилиян Танев 30.07.2014 at 9:23 #

  Доколкото знам ihr.bg провеждаха курсове, но цената няма да е по вкуса на всеки. Можете да питате и в BPP България ако те са започнали да ги предлагат.

 29. Виктор 19.08.2014 at 14:20 #

  Сега видях, че вече има Case Study Exam след всеки 3 изпита, това усложнява ли много взимането на сертификата (като трудност и време) ?
  Как се учи за Case Study Exam?

Leave a Reply