Warning: Creating default object from empty value in /home/tbaxtzhv/public_html/blog_tanev/wp-content/themes/inspire/functions/admin-hooks.php on line 160
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Инфлация или Дефлация Част 3 – Опитът на Япония

Дефлация в Япония

Дефлация в Япония

Един от основните примери в съвремието ни за функционирането на кредитна-базирана парична система и проблемите свързани в дефлацията са свързани с Япония. Втората по големина икономика в света се бори с дефлацията близо две десетилетия. Изключително полезен за по-добра представлява следния цитат:

Deflation Japanese Style

Some still argue that Japan never went through deflation. One basis for that argument is that „money supply“ never contracted over a sustained period. The other argument is that prices as measured by the CPI never fell much. Those are flawed arguments.

Although Japan was rapidly printing money, a destruction of credit was happening at a far greater pace. There was an overall contraction of credit in Japan for close to 5 consecutive years. Property values plunged for 18 consecutive years. The stock market plunged from 40,000 to 7,000. Cash was hoarded and the velocity of money collapsed. Those are classic symptoms of deflation that a proper definition incorporating both money supply and credit would readily catch. Those looking at consumer prices or monetary injections by the bank of Japan were far off the mark.

Преводът на цитата е следния:

Дефлация по японски стил
Някои все още мислят, че Япония никога не е имала затруднения с дефлация. Това се базира на аргумента, че паричното предлагане никога не се е свило в продължителен период от време. Други аргументи са, че цените на стоките и услугите измерени чрез индекса CPI никога не са паднали значително. Тези аргументи не са никак точни.

Макар, че Япония е „печатала пари“ в големи размери, свиването на кредитирането е компенсирало в много по-голяма степен. Кредитирането (общата стойност на кредитите в системата) се е свивало близо 5 последователни години. Цените на имотите са падали 18 последователни години. Борсовият индекс е паднал от 40 000 на 7 000. Паричните средства са се спестявали/скривали и скоростта на обръщение на парите силно се е свило. Това са класически симптоми на дефлацията, чиято дефиниция е свързана едновременно с паричната база и кредитирането. Тези, които са гледали цените на стоките или монетарните инжекции от централната банка на Япония са били далеч от истината.

Хубаво е да прочетете и първата част на инфлация или дефлация, тъй като е изключително важно да се разбере, какво представлява кредитно-базирана финансово-парична система.

Погледнете следващите графики силно свързани с горния цитат.
1. Борсов крах:

източник:mybudget360.com

Източник:mybudget360.com

2. Цена на земя, борсово движение и инфлационен индекс(CPI без пресни продукти):

източник:mybudget360.com

Източник: mybudget360.com

Това, което прави впечатление е, че цените на хранителните продукти са останали сравнително константни. Това до голяма степен се дължи на липсата на дефлация в останалите държави по същото време.
Много хора ще кажат, че това не е дефлация, а спад в стойността на активите. Както и да е и едното и другото в кредитно базирана икономика водят до свиване на БВП и съответно рецесии. Както и сега рецесията в световен мащаб и при Япония, причината за рецесията е изключително бързият растеж на кредитирането, което води до:

 • Висока задлъжнялост на потребителя и липса на възможности да консумира над възможностите си, както го е правил по време на растежа в кредитирането
 • Токсични активи на банките функция на спада в цените на активите и необсужването на дълговете

Поради тези два фактора, от една страна потребителите се опитват да намалят делът на дълга си в доходите, а от друга банките се стремят да изчистят своите токсични активи.

3. Изчистването на активи става чрез генерирането на печалби. Следната графика показва възвращаемостта на активите (ROA) и капитала (ROE) на банковите институции в Япония:

Печалба на японските банки

Източник: mybudget360.com

Сами може да проследите и да си направите изводи, колко големи са били проблемите на банките. От една страна липса на генериращи печалба дейности, а от друга притискащи токсични активи, които трябва да бъдат отписвани срещу печалба.

4. Както в САЩ, така и в Япония паричните агрегати са регистрирали непрекъснат скок, но това не е променило ситуацията:

Парични агрегати - Япония!

Източник: mybudget360.com

Въпреки огромния растеж на монетарната база над 260%, растежът на М2 е бил само 37-8%. Тъй като М2 включва монетарната база, то кредитния елемент в агрегата се е свивал силно.

Видно е, че намесата на правителството, чрез наливане на пари в банковата система не е довело до нищо полезно близо 2 десетилетия. Повечето хора си мислят, че Япония е голям кредитор, но всъщност поради правителствените интервенции, Япония е страната с най-висок държавен като съотношение от БВП:

Държавен дълг на Япония

Държавен дълг на Япония

Необходимо е да се направи едно голямо уточнение. Икономиката на Япония разчита на износа си, а в по-голяма част от разглеждания период, икономиките на останалия свят са били във възход.

Какво се случва когато имаме глобално свиване на потреблението? Кой ще потребява този огромен капацитет на всички големи икономики? Колко по-различни са намесите в момента, от тези на Японците, след като САЩ прави същото? Явно подобни въпроси на този етап не се обсъждат от инвеститорите по световните борси?

Tags: , ,

One Response to “Инфлация или Дефлация Част 3 – Опитът на Япония”

 1. knight1 23.10.2009 at 2:32 #

  интереснa презнтация по темата Japan & Balance Sheet Recession:
  http://csis.org/files/media/csis/events/081029_japan_koo.pdf

  The Age of Balance Sheet Recessions: What Post-2008 U.S., Europe and China Can Learn from Japan 1990-2005

  page 10,19,20,24, 25 са особенно интересни

Leave a Reply